Salgs- og leveringsbetingelser

Salg og rådgivning

Telefon 21 61 30 45

Telefon 21 61 30 40

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang der ikke foreligger afvigende skriftlige aftaler.


2. Tilbud

Tilbud afgivet af sælger er bindende i 30 dage fra tilbudets datering.


3. Ordre

Ordre er først bindende for sælger, når sælger har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Ved fastprisaftaler er sælger kun bundet af aftalen i det omfang, sælger har materialer på lager, og køber kan ikke i den anledning rejse krav om erstatning.


4. Mængder

Mængde læsses i tons, medmindre andet er aftalt.


5. Levering

Hvis intet andet er aftalt, er leveringsbetingelserne frit læsset (ab lager) hos Solum Roskilde.


    - Ved ab lager er varen leveret, når den er læsset på vogn.


    - Er der truffet særlig aftale om forsendelse af varen (frit tilkørt), leveres

      varen så nært leveringsstedet, som en fuld lastet lastvogn bekvemt kan

      køre.


    - Ved forsendelse af varen (frit tilkørt) anses varen leveret, når den er

      aflæsset på modtagepladsen.


    - Såvel pris som kvantum er baseret på opmåling hos sælger.


Såfremt strejke, lockout, anden force majeure eller særligt vejrlig gør produktionen af varer eller transport af denne umulig eller uforholdsmæssig bekostelig, udsættes leveringstiden uden ansvar for Solum Roskilde for et tidsrum, der svarer til den tid, hindringerne har haft virkning.


6. Modtagelse

Køber må straks ved modtagelsen sikre sig, at det købte opfylder aftalte kvalitetskrav. Ved mangler skal sælger omgående underrettes mundtligt efterfulgt af en skriftlig reklamation. Afgiver køber ikke behørig reklamation straks, fortaber køber sin adgang til at gøre mangelindsigelser gældende.


7. Ansvar for mangler

Sælgers ansvar for mangler ved leverancer ophører senest 1 år efter leveringen til køber. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 2 år efter leveringen til køber.

Ansvar for skade eller tab, som følge af leverede varer behæftet med mangler, begrænses til max. varens værdi inkl. transportomkostningerne, for så vidt andet maksimumbeløb ikke er fastsat.


8. Betalingsbetingelser

Såfremt intet andet er aftalt forfalder udfakturerede beløb til betaling inden 8 dage. Ved betaling efter forfaldsdato beregnes uden særskilt påkrav rente fra forfaldsdato.


9. Betalingsevne

Sælger kan til enhver tid kræve, at køber giver sælger passende bevis for købers betalingsevne, eller at køber stiller sædvanlig bankgaranti for betaling. Sælger kan uanset pkt. 8 nægte enhver levering til køber indtil passende dokumentation eller bankgaranti er modtaget af sælger. Ved forsinket betaling kan sælger kræve, at alle tilgodehavender hos køber forfalder til betaling straks, samt at fremtidige leveringer udelukkende finder sted mod forudbetaling.